Praktijk

De praktijkruimte

De praktijk is gevestigd in het bedrijfsverzamelgebouw Sector V aan de Vlietweg nr 14-15 in Leidschendam.  Bij een eerste afspraak kunt u bij nr 14 naar binnen gaan en daar aan in de wachtruimte plaatsnemen. De ergotherapeuten komen u daar ophalen. Mocht de voordeur niet open zijn dan kunt u gebruik maken van de bel van de logopedie of uw ergotherapeut bellen, die dan de deur voor u komt open doen.

voor nadere informatie over de praktijklocatie klik hier

De ergotherapeuten

Zoals de naam al zegt  zijn Monique Veltman en Eveline Span vanuit hun eigen praktijken werkzaam binnen het samenwerkingsverband. Daarnaast zijn Anke Korf, Manon van Driel en Maud van der Horst als zzp-ers aan de praktijk verbonden.

Lees meer→

 Waar vindt de behandeling plaats?

Ergotherapie vindt bij voorkeur plaats in de eigen omgeving van de cliënt plaats. Verschillende effectstudies  hebben inmiddels uitgewezen dat cliënten sneller zelfstandig worden in hun handelen en meer baat hebben bij ergotherapie als de therapie direct in de eigen handelingsomgeving plaats vindt. De behandeling bestaat hierbij uit meerdere fases, te weten aanmelding, intake en kennismaking, onderzoek behandeling en evaluatie en afronding

Lees meer→

 Vergoeding

Per kalenderjaar wordt 10 uur ergotherapie door de zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van de polisvoorwaarden is een aanvullende vergoeding vanuit de aanvullende verzekering mogelijk.

Lees meer→

Stageplaats

De praktijk biedt studenten ergotherapie van de hogeschool van Amsterdam de mogelijkheid stage te lopen om zo echt praktijkervaring op te doen en de beroepscompetenties te verwerven. De stagiair zal 20 weken op 4 dagen in de praktijk aanwezig zijn. Het meekijken met behandelingen door de ergotherapeut en het geheel of gedeeltelijk overnemen van behandelingen kan alleen plaatsvinden na toestemming van en in overleg met de cliënt . De ergotherapeut zal altijd nauw betrokken blijven bij de behandeling.

Van februari tot juli 2022 loopt Wouter Luiten stage  in onze praktijk.

 Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over bepaalde zaken of een klacht heeft over uw ergotherapeut. Maak uw klacht in eerste instantie kenbaar bij de behandelend ergotherapeut , zodat samen naar en oplossing gezocht kan worden. Komt u er samen niet uit dan bestaat er een mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de onafhankelijke klachtencommissie paramedici eerste lijn te Amersfoort via www.klachtenloketparamedici.nl

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Op 1 juli 2013 is de Wet Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. De Wet geldt voor de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. Als ergotherapeut, kun je te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2013 zijn professionals, dus ook de ergotherapeut, verplicht deze Meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Klik op link hieronder voor meer informatie zoals weer gegeven door Ergotherapie Nederland

Informatie over meldcode Ergotherapie Nederland